Vertrouwenspersoon binnen V.V. Wieldrecht

30 september 2013

Joyce Pie is de vertrouwenspersoon binnen vv Wieldrecht. Een belangrijke positie, en we hopen dat ze maar zelden in actie hoeft te komen……

Achtergrond
VV Wieldrecht wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en waar de leden met plezier voetballen. Toch kunnen er ongewenste dingen gebeuren die dat plezier in de weg staan.
Ongewenste omgangsvormen komen overal voor en kunnen, jammer genoeg, ook binnen onze vereniging voorkomen. Tot die ongewenste omgangsvormen behoren:

  • (Cyber) pesten en treiteren
  • Seksuele intimidatie
  • Agressie en geweld
  • Discriminatie
  • Roddelen en negeren
  • Machtsmisbruik

Directe of indirecte uitlatingen of handelingen, die te maken hebben met geloof, levensovertuiging, seksuele geaardheid, sekse, ras, huidskleur of uiterlijk, die tot uiting komen in verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag en die ongewenst en ongewild zijn.

Iedereen heeft zijn eigen grenzen, en vertrouwen is iets persoonlijks.
Wanneer is iets ongewenst of ongewild? Dat bepaalt iedereen zelf. Jij voelt, wanneer iets niet oké is. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Iemand direct duidelijk maken dat zijn of haar gedrag als ongewenst wordt ervaren, dat is de meest wenselijke reactie. Dit blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede, of wat dan ook, kunnen reden zijn, dat je het niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Iemand, die luistert en je probleem probeert te begrijpen.

In eerste instantie zijn de leiders / trainer, commissielid of bestuurslid de aangewezen personen om ongewenst gedrag van anderen mee te bespreken, maar soms is die stap al te groot.

De vertrouwenspersoon helpt je
Als je er moeite mee hebt om jouw probleem te vertellen aan iemand in je naaste omgeving, of aan je leider / trainer, commissielid of bestuurslid van de vereniging, dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon mevrouw Joyce Pie, (doktersassistente), telefoon 06-29114356. Joyce heeft in eerste instantie een klankbordfunctie, een luisterend oor en biedt emotionele en praktische ondersteuning. Zij kan advies geven in de richting van een mogelijke oplossing en ondersteuning geven bij het realiseren daarvan. Dit alles in overleg met jou.

De vertrouwenspersoon doet echter niet aan inhoudelijke waarheidsvinding. Zij zal dus niet “de klacht” onderzoeken, maar jou ondersteunen en een mogelijke te volgen route aangeven. De vertrouwenspersoon neemt geen maatregelen tegen derden. Eventueel te nemen maatregelen worden, in samenspraak met het slachtoffer en de vertrouwenspersoon, genomen door de voorzitter (Bestuur) van v.v. Wieldrecht.

Vertrouwelijkheid
De vertrouwenspersoon staat borg voor de vertrouwelijkheid en de geheimhouding. In overleg met jou is het mogelijk om een zaak, open of geanonimiseerd, te bespreken met de voorzitter van de vereniging. De voorzitter van de vereniging is de enige persoon, waarmee een zaak besproken wordt. Dit in het kader van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het welzijn van de leden van de vereniging.

Is er sprake van strafbare feiten c.q. handelingen, dan is de vertrouwenspersoon verplicht deze te melden bij de voorzitter van de vereniging. Deze zal, in samenspraak met jou, de zaak beoordelen en de eventueel te ondernemen actie met jou bespreken.

Edwin van Vught

Voorzitter