Op 16/3 2e avond: Toekomst jeugdafdeling v.v. Wieldrecht

08 maart 2018

Verslag van de bijeenkomst “toekomst jeugdafdeling v.v. Wieldrecht” op 20 december 2017

A) Betrokkenheid deelnemers
In deel 1 werd aan de hand van een quiz de avond gestart. Het gaf een beeld over de betrokkenheid bij de club van de aanwezigen (leider/coaches, ouders, vrijwilligers). De helft van de aanwezigen (18) zijn al meer dan 11 jaar lid van de vereniging. En dat toont een bepaalde “clubliefde” aan. Een belangrijke reden om voor de club te kiezen is de locatie in de buurt van huis en ook vriendjes/vriendinnen zijn een reden geweest om voor Wieldrecht te kiezen. De drijfveer van de kinderen is ook vooral het gezellig samen met vriendjes en vriendinnen voetballen (plezier). Een grote meerderheid van de aanwezig geeft aan de organisatie van de club “slechts een beetje te kennen”. Een hele grote meerderheid (26) van de aanwezigen wil ook de komende jaren voor de club wat doen. Een bemoedigend resultaat.
B) Heden en toekomst van VV Wieldrecht
In deel 2 van de bijeenkomst werd aan elke aanwezige een viertal vragen voorgelegd:

 • Waar ben je trots op binnen de club?
 • Wat gaat er goed binnen de vereniging?
 • Wat is kenmerkend voor Wieldrecht?
 • Wat is de kracht van de club?

Waar ben je trots op binnen de club?
Hetgeen men trots op is, is te rubriceren in 5 categorieën:

 1. De club: logo/shirt/complex/familie/met elkaar opgroeien
 2. Groei van de meidenafdeling
 3. Niveau van de selectieteams
 4. Kansen voor jonge trainers
 5. Vrijwilligers

Wat gaat er goed binnen de vereniging?
De invulling van trainersfuncties bij de selectieteams en de uitvoering vanuit de TC wordt als goed geformuleerd. De ontwikkeling en aanwas van nieuwe trainers en coördinatie meidenteams worden ook enkele keren specifiek genoemd als “goed”.

Wat is kenmerkend voor Wieldrecht?
Het kenmerkende aan de club werd zowel vanuit een positieve als vanuit een negatieve bril bezien.
Zo gaven een aantal mensen aan dat kenmerkend aan de club het weinig aantal vrijwilligers is en dat degene die zich als vrijwilliger inzetten weinig waardering ervoor terugkrijgen. Er is gebrek aan informatie. Mensen missen een duidelijke lijn en vinden dat veel ad hoc gaat en er zonder plan gewerkt wordt. Als kenmerkend wordt omschreven dat de club moeite heeft met veranderen. Het bestaan van veel groepjes (wij-zij) kwam ook terug.
Vanuit een positieve blik bezien komt het samengaan van prestatie en plezier en het familiegevoel als kenmerkend naar voren. Ook de doorstroom van de jeugd naar de senioren
(selectie) wordt genoemd. De saamhorigheid, positieve normen en waarden en het feit dat mensen makkelijk benaderbaar zijn, worden ook als kenmerkend gezien.
Er zijn ook mensen die kenmerken zien als braaf, pieken en dalen, te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken. Ondanks de strubbelingen, wordt het doorzettingsvermogen als kenmerk benoemd.

Wat is de kracht van de vereniging?
Als de kracht van de vereniging wordt nadrukkelijk de term “familieclub“ genoemd. Hierbij horen ook termen als saamhorigheid, gezelligheid en plezier. Een opmerking was dat het “echt je club wordt”.
Als een belangrijke kracht wordt ook de locatie van de vereniging (in een grote woonwijk) genoemd en het feit dat het een eigen accommodatie is.
Daarnaast werden de jeugdactiviteiten buiten het voetbal, de harde kern van vrijwilligers, de sportieve prestaties en de grote hoeveelheid jeugd genoemd als kracht.

C) Wat zouden we vanaf nu moeten doen?

In deel 3 van de bijeenkomst werd in 5 groepen gesproken over 2 vragen:

 1. Wat kan er beter/moet er veranderen? En hoe?
 2. Wat moet er zeker behouden blijven? En hoe?

Wat kan er beter/moet er veranderen? En hoe?

 • Communicatie
  • Verbetering nodig op verschillende niveau (bestuur, vrijwilligers, ouders, trainers, leiders)
  • Website (informatief)
  • Teamindelingen jeugd (duidelijkheid)
  • Teamindelingen senioren
 • Vrijwilligers
  • Aanwas nodig door persoonlijkere benadering
  • Aanwas nodig door verplichting
  • Aanwas nodig door duidelijkere overzicht en inzicht in taken
 •  Ouderbetrokkenheid
  • Aanspreken ouders op “dumpen bij de poort”
 • Organisatie en beleid
  • Helderheid in visie, doelen, plannen (vereniging breed)
  • Afstemming JC en TC (organisatie jeugdafdeling)
  • Wedstrijden op zaterdag, EHBO, winterstop programma
  • Afstemming selectie en lagere seniorenteams
 • Materiaal
  • Trainingsmateriaal (kwaliteit, hoeveelheid, opslag)
  • Dug out
 •  Betrokkenheid senioren bij de jeugd
  • Vooropgesteld plan rondom inzet selectiespelers bij jeugdactiviteiten
  • Opvang A-junioren door seniorenspelers bij start in senioren
 • Behouden familiegevoel
  • Organisatie van specifieke momenten (reünie, feestavond)
 • Ledenwerven
  • Actief ledenwerven via acties in de wijk, op school

Wat moet er zeker behouden blijven? En hoe?

 • Clubgevoel
  • Algemeen
   • Normen en waarden, sociale karakter, grootte 700-750 leden, plezier
  • Activiteiten
   • Kenmerkende Wieldrecht activiteiten, maar wel vernieuwen door spelers 1e en 2e meer te betrekken en het nog meer interactief te maken tussen jong en oud (familie)
  • Voetbal
   • Meiden en jongens voetballen in 1 vereniging en veel jeugdspelers komen uiteindelijk in 1e of 2e senioren team
 • Organisatie
  • Bestuurlijk
   • Het feit dat de club financieel gezond is en er transparantie gekomen is rondom de contributies
  • Commissies en vrijwilligers
   •  Van de commissie normen en waarden tot de onderhoudsploeg en alle andere vrijwilligers die een bijdrage leveren. Maar ook de sponsoren die zich verbinden aan de club. In alle gevallen moet het blijven gaan om zorg voor behoud en waardering.
 • Complex en materialen
  • De kantine, de grasvelden (zorg dat ook de jeugd gewend blijft aan het gras) en de faciliteiten qua materialen.
 • Selectie voetbal
  • Het niveau van de selectieteams, maar ook de organisatie rondom de selectieteams en daarmee het prestatieve gedeelte van de club.

Het vervolg
Op 3 thema’s, die tijdens de eerste bijeenkomst naar voren kwamen, willen we op vrijdag 16 maart van 20:00 tot 22:00 uur nader ingaan en bepalen welke concrete acties er uit volgen en wie er mee aan de slag kunnen/willen. Het bestuur heeft aangegeven op basis van de bijeenkomsten het nieuwe beleid (mede) te gaan bepalen :

 1. Uitstraling van de club als familieclub
 2. Communicatie binnen de vereniging
 3. De voetbalorganisatie bij de jeugd

Hierbij nodigen we een ieder graag uit om op deze onderwerpen mee te denken en mee te praten. Bij de onderwerpen willen we concreet tot acties komen en prioriteiten stellen (wat is er nodig om het te verbeteren, behouden, versterken en wie kan er een bijdrage leveren).
Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een mail te sturen naar secretaris@wieldrecht.nl

Geef bij de aanmelding aan over welke 2 genoemde thema’s je mee zou willen denken. Dan houden we hier rekening mee bij het indelen van de groepen.