Algemene Ledenvergadering 5 november 2018

02 november 2018

Het Bestuur van de v.v. Wieldrecht nodigt U hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 5 november 2018 in onze kantine aan de Smitsweg.

De vergadering begint om 20.30 uur.

Het Bestuur deelt verder mede, dat ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige leden toegang hebben tot de ledenvergadering.

A G E N D A

1. Opening

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 7 november 2017 liggen 1 uur voor de vergadering ter inzage, u kunt ze ook hier vinden.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Terugblik op het seizoen door de voorzitter

5. Financiële verslagen (deze liggen 1 uur voor de vergadering ter inzage)

6. Verslag kascontrolecommissie

7. Verkiezing kascontrolecommissie

8. Bestuursverkiezing*

Aftredend en niet herkiesbaar: Reinier Theesing, Penningmeester

Verkiesbaar: Wil de Wit, Penningmeester

9. Pauze

10. Begroting seizoen 2018 – 2019

11. Rondvraag

12. Sluiting

*Voor de te vervullen vacature kunnen meerdere kandidaten worden gesteld, mits door

minimaal drie leden, met duidelijke namen voorgedragen en uiterlijk een half uur voor aanvang

van de vergadering aan de secretaris kenbaar gemaakt.

Namens het Bestuur,
Secreatris