20 november 2017 – Buitengewone ALV

08 november 2017

Op 6 november 2017 heeft de ALV besloten tot een
Buitengewone Algemene Ledenvergadering
op maandag 20 november 2017,
in het Wieldrecht clubgebouw.
Aanvang 20:30 uur.

De enige thema’s van de buitengewone algemene ledenvergadering zijn de bestuurverkiezing en het vrijwilligersprotocol.

Bestuur

Op dit moment telt het bestuur twee direct gekozen bestuursleden:

  • Simone Maissan, secretaris;
  • Reinier Theesing, penningmeester.

Voor de overige vijf bestuursposities, waaronder die van de direct te kiezen voorzitter, hebben zich nog geen kandidaten gemeld.

Vrijwilligersprotocol

Het bestuur heeft raamwerk voor het vrijwilligersprotocol voorgelegd aan de ALV van 6 november 2017. Dat heeft geleid tot het besluit om dit verder uit te werken. De ALV heeft besloten om het verder uitgewerkte vrijwilligersprotocol voor te leggen aan de op 20 november 2017 te houden Buitengewone Algemene Ledenvergadering.  Het bestuur heeft daarbij  willen benadrukken dat het dit protocol alleen tot werking kan laten komen en de uitvoering tot een succes kan laten leiden indien de Buitengewone Algemene Ledenvergadering met het protocol en de gevolgen daarvan instemt.

__________________________________________________________________________

A G E N D A

1. Opening

2. Bestuursverkiezing *)

3. Pauze

4. Vaststellen Vrijwilligersprotocol

5. Rondvraag

6. Sluiting

 

*) Terugtredend en niet herkiesbaar Jan Breetveld, voorzitter a.i.

Voor de te vervullen vacatures kunnen meerdere kandidaten worden gesteld, mits door minimaal drie leden, met duidelijke namen voorgedragen en uiterlijk een half uur voor aanvang van de vergadering aan de secretaris kenbaar gemaakt.

____________________________________________________________________________
Het Bestuur deelt verder mede, dat ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige leden toegang hebben tot de ledenvergadering.

Zoals eerder vermeld dient ieder lid over een geldig e-mail-adres te beschikken, en dit aan de ledenadministratie bekend te maken. De secretaris heeft de uitnodiging voor de buitengewone algemene ledenvergadering naar dat e-mail-adres verzonden. Heeft u als lid geen uitnodiging ontvangen meldt dit dan, onder vermelding van naam en geboortedatum, bij ledenadministratie@wieldrecht.nl

Met vriendelijke groet,
Simone Maissan.
Secretaris.

Voor de regels binnen onze vereniging kijk op de betreffende pagina